سیدحسن رسولی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره طرح ایجاد اداره کل سلامت،‌ایمنی و محیط زیست (HSE) اظهار داشت: با تصویب قانون جدید مدیریت بحران در مجلس مسؤولیت مدیریت بحران پایتخت به وزیر کشور محول شده است.

وی افزود: همچنین اقدامات مربوط به ایمنی در سه بخش از شهرداری تهران شامل شرکت شهرسالم، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار و اداره کل سلامت شهرداری پیگیری می‌شود بنابراین منطق مهندسی ایجاب می‌کند که مأموریت حوزه ایمنی در یکجا ادغام شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این اقدام باعث به هم پیوستگی و مدیریت واحد و پاسخ‌گیری مناسب در زمان بحران خواهد شد و ما در کمیسیون‌های مشترک به این نتیجه رسیده‌ایم که همه مأموریت‌ها از سه بخش مذکور منفک بشود و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران انتقال یابد تا نام این سازمان به سازمان مدیریت HSE تغییر یابد که به نظرم با توجه به حادثه پلاسکو و کلینیک سینا اطهر این قضیه می‌تواند مؤثر واقع شود.