دیوان عدالت اداری یکی از مراجع قضایی است که می‌توان به آنجا از موسسات مختلف دولتی شکایت کرد.

برای ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری سریعترین راه، مراجعه حضوری به دبیرخانه دیوان است همچنین می‌توان از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر استانی دیوان مستقر در مرکز استان‌ها مراجعه کرد و دادخواست خود را به ثبت رساند همچنین می‌توان از طریق سایت دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیکی دادخواست را از طریق سامانه ساجد به شکل راحتی به ثبت رساند.

اما پس از ثبت شکایت می‌توان به آرای قطعی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و بر اساس قانون برای اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری می‌توان از ۵ راه وارد عمل شد.

اعلام اشتباه از سوی قاضی مسابقه و ماده ۷۴ و ۷۵ دیوان عدالت اداری اولین راه اعتراض به آرای قطعی دیوان عدالت اداری همچنین اگر رای خلاف قانون یا بین شرع باشد مطابق با ماده ۷۹ قانون می‌توان به رای اعتراض کرد.

همچنین با اعمال ماده ۹۸ میتوان اعاده دادرسی داد یا از طریق راهی دیگر و در صورت وجود تعارض در آرای مشاور از ماده ۸۹ استفاده و اعتراض کرد.

آخرین راه اعتراض به آرای قطعی از طریق ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری است که در صورت اعتراض ثالث این ماده می‌توان به آرا شکایت کرد.