جلسه شورای عالی کار امروز برای بررسی مزد ۱۴۰۰ برگزار شد و بدون نتیجه عدد و رقم برای دستمزد اما با رویکرد مثبت و توافقی به پایان رسید و به هفته آینده روز شنبه (٢٣ اسفندماه)  ساعت ١٧ موکول شد.

به گفته اعضای جلسه شورای عالی کار  کلیه اعداد مطرح شده در سایت ها و پیج های مختلف اعدادی است که در حین جلسه از سوی گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان پیش فرض های مختلف مطرح شده و هیچ کدام قطعی نیست.