علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برج‌سازی بی‌ضابطه در پایتخت اظهار کرد: سابق بر این برج سازی های بی رویه و بی ضابطه‌ای انجام شده بود که شهر را از جنبه‌های مختلف دچار چالش کرده است، اما در این دوره به هیچ ساختمان بلندمرتبه‌ای مجوز داده نشد، یعنی موردی تحت عنوان ارائه پروانه برای ساخت ساختمان بلندمرتبه وجود ندارد، زیرا براساس اصلاح طرح جامع و تفصیلی اساسا چنین اجازه‌ای وجود ندارد.

وی ادامه داد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دولت اول روحانی، بلندمرتبه‌سازی را در پایتخت متوقف کرد، البته تا مدتی بعد از آن مصوبه، مجوز‌هایی به صورت موردی داده می‌شد که تدریجا متوقف شد و در حال حاضر هم حتی یک مورد مجوز‌ بی ضابطه‌ در حوزه بلندمرتبه سازی را مشاهده نخواهید کرد و ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای که در حال ساخت هستند، مجوزشان مربوط به گذشته است.

سخنگوى شورای شهر تهران تصریح کرد: بلندمرتبه سازی ذاتاً کار غلطی نیست، اما باید بر مبنای اصول و ضوابط شهرسازی باشد، به این معنا که به لحاظ تبعات جمعیتی، ترافیکی، کالبدی، فرهنگی-اجتماعی و مواردی از این قبیل باید مکان یابی شوند و توجیه کارشناسی داشته باشند، اما هنوز مکان یابی و ضوابط بلندمرتبه سازی در تهران به تصویب نرسیده است.