بر اساس قانون انتشار مطالبی خلاف واقع و دروغ که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، جرم است و فرد مرتکب این جرم باید مجازات تعیین شده در قانون را بگذراند.

اگر شخصی به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضاهای مجازی یا مخابراتی مطالبی را به دروغ منتشر کند یا آن‌ها را در دسترس دیگران قرار دهد، مجرم است.

بر اساس آنچه که در قانون آمده است، فرد خاطی به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا پرداخت جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد شد.