طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۳۰ هزار و ۹۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۳۶۴ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۱ هزار و ۵۵۸ نفری در یک روز به تعداد ۲ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۷۴۱ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۰۲ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۰ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۳۲ نفر (۷۶ هزار و ۹۷۶ نفر)

۲. برزیل ۱۲ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۳۲۳ نفر (۸۲ هزار و ۵۵۸ نفر)

۳. هند ۱۱ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۳۷۳ نفر (۶۲ هزار و ۲۹۱ نفر)

۴. روسیه ۴ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۸۵۹ نفر (۹ هزار و ۱۶۷ نفر)

۵. فرانسه ۴ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۹۵۶ نفر (۴۱ هزار و ۸۶۹ نفر)

۶. بریتانیا ۴ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۳۱۵ نفر (۶ هزار و ۱۸۷ نفر)

۷. ایتالیا ۳ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۶۱۹ نفر (۲۳ هزار و ۹۸۷ نفر)

۸. اسپانیا ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۳۲۴ نفر (۷ هزار و ۵۸۶ نفر)

۹. ترکیه ۳ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۹۴ نفر (۲۹ هزار و ۸۱ نفر)

۱۰. آلمان ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۲ نفر (۲۱ هزار و ۸۷۲ نفر)

ایران در این فهرست با یک میلیون و ۸۳۸ هزار و ۸۰۳ نفر مبتلا و ۷ هزار و ۹۸۰ مبتلا جدید پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۶۱ هزار و ۱۴۲ نفر (هزار و ۲۸۹ نفر)

۲. برزیل ۳۰۷ هزار و ۳۲۶ نفر (۳ هزار و ۶۰۰ نفر)

۳. مکزیک ۲۰۰ هزار و ۸۶۲ نفر (۶۵۱ نفر)

۴. هند ۱۶۱ هزار و ۲۷۵ نفر (۲۹۲ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۶ هزار و ۵۱۵ نفر (۷۰ نفر)

۶. ایتالیا ۱۰۷ هزار و ۲۵۶ نفر (۴۵۷ نفر)

۷. روسیه ۹۷ هزار و ۱۷ نفر (۴۰۵ نفر)

۸. فرانسه ۹۴ هزار و ۲۷۵ نفر (۳۶۳ نفر)

۹. آلمان ۷۶ هزار و ۳۰۳ نفر (۱۸۷ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۵ هزار و ۱۰ نفر (۵۹۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۶۲ هزار و ۲۲۳ نفر فوتی و ۸۱ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.