فیلمی از نمازخواندن یک کودک کار در اهواز را ببینید.