در رنگ‌بندی جدید کرونایی کشور، شهرستان‌های قرمز کرونا به ۳۳ شهر افزایش یافت و رنگ تهران، کرج، تبریز و زنجان زرد شد.

 رنگ‌بندی جدید کرونا در کشور