سعید آرام مدیر بهزیستی شهرستان تهران و دبیر ستاد توانمندسازی و ساماندهی کودکان کار و خیابان استان تهران اظهار کرد: در طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار خیابانی بیش از ۸۱ درصد از کودکانی که جذب و ساماندهی شده اند از اتباع افغانستانی بوده‌اند، حدود ۱ درصد از اتباع پاکستانی و ۱۸ درصد کودکانی که جذب و غربالگری شدند نیز ایرانی بوده اند.

۸۱ درصد کودکان کار اتباع خارجی هستند

وی همچنین درباره وضعیت تحصیلی کودکان کار در مناطق محروم گفت: حدود ۱و نیم درصد از کودکانی که در این طرح جذب شدند زیر سن تحصیل بودند، بیش از ۴۹ درصد این کودکان بی سواد بوده، بیش از ۴۰ درصد نیز میزان تحصیلاتی در حد ابتدایی داشته اند و همچنین حدود۹ درصد نیز کودکانی بوده اند که در مقطع راهنمایی تحصیل می‌کردند.