مهدی پیرهادی رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در جریان سی و نهمین جلسه شورا، با طرح سوال از صارمی معاون شهردار تهران، خواستار ارایه گزارش در خصوص نوسازی بافت فرسوده تهران به ویژه در مناطق جنوبی شد .

وی افزود: در بافت فرسوده با مشکل جدی روبرو هستیم و اگر بحران اتفاق افتد خیلی از معابر نفوذ ناپذیر هستند و بحران جبران ناپذیر می شود.

پیرهادی با اشاره به مناطق جنوبی از جمله مناطق ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ خطاب به معاون شهرسازی شهرداری تهران، گفت:  گزارشی ارایه شود از اینکه با حذف تسهیلات بافت فرسوده چه اتفاقی در صدور پروانه مناطق جنوبی افتاده است.

مهدی پیرهادی

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد، در این گزارش، نتیجه  تصمیمات و حذف تسهیلات بافت فرسوده ارائه گردد.