سیدحبیب راضی مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های کشور در رابطه با میزان زباله تولید شده در کشور گفت: روزانه ۵۵هزار تن زباله در کشور تولید می‌شود که ۴۵هزار تن مربوط به حوزه شهری و ۱۰هزار تن در حوزه روستایی است و از این میزان زباله تنها ۱۰درصد از مبدا تفکیک می‌شود.

او افزود: ساختار اداری نامطلوب مدیریت پسماند در سطوح ملی، استانی و محلی از چالش‌های این حوزه است و متأسفانه بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نیروی انسانی و امکانات کافی ندارند.۲۳ عنوان نیاز فناورانه در زمینه تفکیک زباله از مبدا شناسایی شده است که ۶ مورد آن امسال اجرا خواهد شد و همچنین بخش خصوصی در چند شهر موفق شده دفن پسماند را به زیر ۳۰درصد رسانده و بیش‌تر زباله‌ها بازیافت شود.

ایرانیان روزانه چند تن زباله تولید می‌کنند؟