دانش آموزان پنجشنبه‌ها هم به مدرسه می‌روند

مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: برای جبران تعطیلی ها از ظرفیت نوبت بعد از ظهر و پنجشنبه ها استفاده می کنیم.

وی افزود: این مسئله منوط به تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و با توجه به اینکه می توانیم از ظرفیت خالی بعد از ظهر ها و پنج شنبه ها استفاده کنیم برنامه‌ریزی‌هایی در این راستا انجام خواهد گرفت.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این مسئله مشابه برنامه‌ای است که تابستان در قالب طرح تثبیت یادگیری اجرایی کردیم و حدود ۲۰ درصد دانش آموزانی که در نمرات مشکل داشتند طی ۳۰ ساعت آموزش دیدند.