افکارنیوز

: سازمان بهزیستی استان تهران در راستای اجرای آئین نامه داخلی ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷/۱۱ / ۸۰ مجلس شورای اسلامی، به منظور کاهش حجم و تصدی گری دولت در ارائه خدمات بهزیستی از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت تاسیس مراکز مشروحه ذیل دعوت به همکاری می نماید. لذا متقاضیانی که واجد شرایط آئین نامه های تخصصی سازمان بهزیستی می باشند می توانند ازتاریخ انتشار این فراخوان تا پایان وقت اداری روز ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۱ جهت ثبت نام و تکمیل پرونده به اداره بهزیستی شهرستان مورد تقاضا مراجعه نمایند.

برای دریافت آئین نامه داخلی ماده ۲۶ اینجا کلیک کنید یا در قسمت صدور مجوزها در سایت سازمان بهزیستی استان تهران به روی گزینهآیین نامه تأسیس مراکز و موسسات بهزیستی(ماده ۲۶)کلیک نمایید.

کارفرما: سازمان بهزیستی
محل های استخدام مورد نیاز: تهران
تعداد نیروی مورد نیاز: ۱۶۸ نفر
تاریخ ثبت: ۴ شهریور ۱۳۹۱
تاریخ انقضا: ۳۱ شهریور ۱۳۹۱


عناوین شغلی مورد نیاز


مهد کودک

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: امور اجتماعی


کلینیک مدد کاری اجتماعی

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: امور اجتماعی


خانه کودک و نوجوان

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: امور اجتماعی


مرکز مشاوره روان شناختی

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: پیشگیری


مرکز درمان و بازتوانی سرپایی یا بستری وابستگی به مواد

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: پیشگیری


مرکز اقامتی بهبودی میان مدت مصرف کنندگان مواد(کمپ)

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: پیشگیری


کاهش آسیب

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: پیشگیری


TC

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: پیشگیری


مرکز توانبخشی معلولین ذهنی

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: توانبخشی


توانبخشی بیماران روانی مزمن

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان: توانبخشی


انجمن ها، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

تخصص های مورد نیاز: تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی: مشخص نشده
جنسیت: مرد / زن
حداکثر سن: محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار: سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام: تهران
شرایط: شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول: رشته خاصی ذکر نشده است
سازمان : مشارکت ها