افکارنیوز:

مطالعاتی به درخواست «سازمان جهانی بهداشت» روی ۷۵ هزار نفر که تلاشی برای کاهش وزن نمی کردند، برای میزان مصرف بهینه و لازم چربی برای بدن انسان انجام شد.

«لی هوپر» در دانشگاه «شرق آنگولیا» در نورویچ انگلستان و همکارانش با بررسی ۴۳ عدد از مطالعات صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته که در آنها داوطلبان میزان چربی کلی رژیم غذایی خود را کاهش داده بودند با کسانی که رژیم غذایی کنترل شده داشتند، مقایسه شدند. در تمام این تحقیقات، داوطلبان باید به مدت ۶ ماه رژیم غذایی خود را نگاه می داشتند.

نتایج بدست آمده از تحقیقات چه بودند؟
گروهی که از رژیم کم چرب استقاده می کردند نسبت به گروهی که غذا خوردنشان کنترل شده بود، ۱٫۶ کیلوگرم بیشتر وزن کردند. هوپر می گوید: «من تابحال این چنین نتایجی ندیده بودم.»

هوپر در ادامه می گوید شاید ۱٫۶ کیلوگرم آنچنان زیاد نباشد اما در کل جامعه باعثکاهش ۳ درصدی چاقی که باعثمرگ و میر می شود، شده است. به علاوه این کاهش وزن منجر به بهبود سلامت تنفسی و کاهش بروز دیابت می شود.

این تحقیق نشان می دهد که اگرچه مصرف گونه های مشخصی از چربی ها همچون چربی های ترانس و اشباع شده باید کاهش یابد اما کاهش کلی چربی دریافتی بدن هم باید اتفاق بیافتد.