به گزارشافکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، قلقلک یک احساس خطر بسیار مهم است زیرا نشان دهنده حرکت یک موجود خارجی(انگل یا حشره سمی خطرناک) روی پوست بدن است. بررسی ها نشان می دهند طی گذشت و سپری شدن سال ها برداشت های بسیار دیگری درباره ی قلقلک شده است.


نوازش شدن توسط یک دوست یا خورده شدن توسط همان انگل های خطرناک توسط یک هم نوع باعثبه وجود آمدن قلقلک می شود.

گفتنی است، قلقلک در عین ناراحت کننده بودن برای بعضی ها که استعداد زیادی برای انگل دارند خوشایند هم می باشد.

قلقلک در اغلب اوقات ناخوشایند است و باعثحرکت انگل ها زیر پوست می شود.

محققان معتقدند انگل ها در قسمت ناحیه پا و روده ها بیشتر تجمع می کنند به همین علت قلقلک هم در ناحیه پا نسبت به سایر نقاط بدن ناخوشایند تر است.