افکار

- شرکت منابع انسانی صنعت آب و برق تعداد ۱۵۷۳ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی(مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت پیمانی(قراردادی) و ۶۶۰ نفر را به صورت قرارداد کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دارا بودن شرایط ذیل استخدام می نماید.

شهرهای مورد نیاز: سراسر کشور
تعداد مورد نیاز: ۲۲۲۳ نفر
تاریخ انقضا: ۱۸ بهمن ۹۱


خبر ۱۹ بهمن ۹۱:

چنانچه برای شما پیامک مبنی بر لزوم ویرایش اطلاعات خود در رابطه با ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت نیرو ارسال شده است، به این معنی است که جهت شرکت در آزمون تأیید نشده اید. بنا بر این ضروری است در اسرع وقت به قسمت ویرایش اطلاعات در صفحه ثبت نام مراجعه و طبق متن مربوطه ارسالی اقدام لازم را معمول نمایید.

بدیهی است در صورت عدم ارسال پیامک، چنین امکانی برای سایر داوطلبان فراهم نشده، نیازی به این کار نبوده و مطمئن باشند که جهت شرکت در آزمون تأیید شده اند.

داوطلبانی که نیاز به تغییر برخی از اطلاعات خود به دلیل اشتباه بودن را دارند، لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۱ / ۱۱/۹۱ با مجری آزمون مربوط به شرکت انتخابی خود(سایت جدول ”ز”) تماس بگیرند.

مهلت ویرایش اطلاعات برای داوطلبان با جزئیات فوق، فقط از صبح روز یکشنبه مورخ ۲۲/۱۱ / ۹۱ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۳/۱۱ / ۹۱ می باشد و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

به اطلاع داوطلبان محترم می رساند که مهلت ثبت نام در آزمون تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۸/۱۱ / ۹۱ تمدید شده است.

شرکت های تابعه (دولتی) وزارت نیرو به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۴۰۰۶/۹۱/۲۲۴ مورخ ۱۷/۲/۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ ت۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۳۰/۹/۹۱ و همچنین آیین نامه نیازسنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی و دستوالعمل استخدام منابع انسانی صنعت آب و برق تعداد ۱۵۷۳ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت پیمانی (قراردادی) و ۶۶۰ نفر را به صورت قرارداد کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دارا بودن شرایط ذیل استخدام می نماید. ( داوطلبان استخدام در مشاغل کارگری از آزمون تخصصی معاف می باشند )