افکار

- محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی اظهارداشت: برای اینکه میزان پرداختی مردم در حوزه سلامت را کاهش دهیم، سال آینده ۲۰۰۰ میلیارد تومان به برنامه پزشک خانواده اختصاص داده ایم.

وی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور موجب کاهش پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم می شود، گفت: اجرای این برنامه مستقیما پرداخت مردم را کاهش می دهد.

رئیس جمهور همچنین به اختصاص دوهزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای یارانه دارو در کشور خبر داد و افزود: برای رشد جمعیت نیز ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده ایم.