به گزارشافکارنیوز،رای گیری برای انتخاب سخنگوی شورای شهر از سوی اعضای شورای چهارم آغاز شد.

تقی پور و سلطانی فر نامزد سخنگوی چهارمین دوره شورای شهر شدند.