به گزارشافکارخبر،رضا تقی پور با این ۱۶رای برای دومین سال متوالی سخنگوی شورای شهر تهران شد.

اسماعیل دوستی رقیب وی ۱۴ رای کسب کرد.