گروه اجتماعی، رحمت الله حافظی رئیس کمیته سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با اشاره به این که تعریف بخش عمده ای از تامین بودجه شهرداری تهران در سال جاری با تکیه بر درآمدهای ناپایدار امری منطقی نبود، دلیل این امر را پیش بینی وضعیت نامناسب بازار مسکن از سال گذشته عنوان و اظهار کرد: بر اساس گزارش عملکرد 6ماهه اول شهرداری تهران این مجموعه تا کنون 15 درصد نسبت به آنچه که پیش بینی شده است در تامین بودجه عقب مانده است.

وی با بیان این که امید داریم شهرداری تهران بتواند تا پایان سال کسری بودجه خود را جبران کند، گفت: طبق برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران هر سال باید 15 درصد از درآمدهای ناپایدار کاسته و به درآمدهای پایدار افزوده شود اما این موضوع باید پیش از هر چیز خود را در قالب بودجه نشان دهد تا شهرداری موظف به اجرای آن باشد.

رئیس کمیته سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیش بینی کاستن از درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران در سیاست های بودجه ای سال آینده و تصویب آن در شورای اسلامی شهر تهران، خاطرنشان کرد: بدون شک شهرداری تهران موظف است مطابق آنچه که تعیین شده است بودجه را چه در سال جاری و چه در سال آتی محقق کند.