گروه اجتماعی-مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با تاکید بر این که نیروهای شهربان امکان برخورد با دستفروشان بر اساس قانون سد معبر را دارند، عنوان کرد: بر این اساس شهربان می تواند اموال دستفروش را جمع آوری و صورت جلسه کند.

وی با تاکید بر این که نحوه برخورد با دستفروش یا هر نوع تخلف شهری دیگر توسط قانونگذار به صراحت مشخص شده است، ادامه داد: بر اساس قانون شهرداری مکلف به جمع آوری دستفروش ها است. در صورتی که فرد تمکین نکند موضوع صورتجلسه شده و به مراجع قضایی اطلاع داده می شود.اقلام این افراد بر اساس صورتجلسه ای که انجام شده است نزد مراجع قضایی تا زمان رسیدگی به تخلف نگهداری می شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که شهرداری در حال حاضر با استفاده از تذکر شفاهی از دستفروش ها درخواست می کند که مکان مورد نظر را ترک کنند، گفت: در صورتی که در راستای اجرای قانون به هر یک از طرفین از هر حیث آسیبی وارد شود باید توسط مراجع قضایی موضوع را پیگیری کرد.

وی در پایان تاکید کرد: اطمینان داریم این درگیری ها از سوی پیمانکار یا عوامل شهرداری نیست زیرا اکثریت قریب به اتفاق ستفروش ها به علت این که اموالشان در خطر است از اخطار نیروهای شهربان تمکین نمی کنند.