به گزارش افکارنیوز،
علی اکبر کساییان گفت: هفته نامه یالثارات به اتهام توهین به رییس جمهور با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات استان تهران متهم را مستحق تخفیف دانست. 
 
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: این هفته نامه به اتهام توهین به معاون رئیس جمهور در امور زنان، توهین به اشخاص و مسئولان و نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته نشد.
 
وی درباره رسیدگی به پرونده هفته نامه صدا نیز گفت: همچنین این نشریه به اتهامات نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به رئیس جمهوری با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هئیت منصفه متهم را مستحق تخفیف ندانست.