گروه اجتماعی- رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به پیشنهاد ایجاد کمیته حقیقت یاب در کنار دو کمیته تشکیل شده برای بررسی پرونده پلاسکو اظهار کرد: شورای شهر تصمیم خود را در این مورد گرفت و دو کمیته تشکیل داد و تمام موضوع را در صحن شورای شهر جمع بندی خواهد کرد.

وی با اشاره به این که تشکیل کیمته سوم به معنای کودتا علیه تصمیم های شورای شهر است، خاطرنشان کرد: این تصمیم قانونی نبود زیرا یک مرتبه در این مورد تصمیم گیری شد. بر اساس آیین نامه داخلی شورای شهر هنگامی که یک موضوع در شورای شهر به تصویب رسیده تا 6 ماه نمی توان در مورد آن موضوع مصوبه جدیدی را بع صحن شورای شهر آورد.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به این که برخی از همکاران در بررسی موضوع پلاسکو اصرار دارند تنها نام آنها در میان باشد، خاطرنشان کرد: لازم و ضروری است که موضوع پلاسکو به صورت متحد و یکپارچه بررسی شود. اگر از مدیریت یکپارچه شهری می گوییم باید در شورای شهر نیز این یکپارچگی را در موضوع مهمی همانند پلاسکو داشته باشیم.

موازی کاری در بررسی پلاسکو آن را لوث می کند

تقی پور با بیان این که بهترین راه خراب کردن یک کار دفاع بد است، عنوان کرد: زمانی که تصمیمی نادرست را بجای تصمیم درست قرار می دهیم به این معنی است که می خواهیم این موضع لوث شود.

وی ادامه داد: موازی کاری ها و ایجاد کمیته های متعدد در بررسی پلاسکو به این معنی است که کار کمیته اصلی که وظیفه شورای شهر است و باید از آن دفاع کنیم، گمُ شود.

سخنگوی شورای شهر با بیان این که به عنوان عضوی از اعضای شورای شهر به ثمر رسیدن کار دو کمیته اصلی پلاسکو را در مسیر قانونی خود تا انتها پیگیری خواهم کرد، گفت: تلاش می کنیم بحث های موازی که هیچ خاصیتی برای کشور و مردم ندارد، متوقف شود.