به گزارش افکارنیوز،

اخطار کتبی شهرداری منطقه شش به ساکنان مجاور  ساختمان وزارت نیرو