به گزارش افکارنیوز،

انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: با توجه به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر از مجموع معتادان کشور، 10 درصد را زنان معتاد تشکیل می دهند.

وی در ادامه تصریح کرد:سازمان بهزیستی کشوربا توجه به آمار 10 درصدی زنان معتاد،7 درصد از خدمات مورد ارائه خود در سال 96 را به این گروه اختصاص داده بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد:در سال 96 رسیدگی به امور مختلف مربوط به زنان معتاد، جزء اولویت های کاری سازمان بهزیستی کشور قرار داشت و در این راستا تعداد مراکز خدمات دهی و همچنین نوع خدمات دهی به گروه زنان معتاد را توسعه دادیم.

محسنی بندپی یادآور شد: سازمان بهزیستی کشور در خصوص کودکان هم با جدیت بیشتری موضوع پیشگیری از اعتیاد را در سال 96 دنبال کرد و این مسئله در سال 97 نیز جزء اولویت های اصلی این سازمان قرار دارد.