به گزارش افكار نيوز مــديــر كــل زنــدانهــاي استـان اصفهـان افـزايـش روزافـزون تـعـداد زنـدانـيـان اسـتـان را هـشـداري جـدي تلقـي كـرد و گفـت: وضعيـت زندانهاي اسـتــان اصـفـهــان بــه لحـاظ تخصيـص بـودجـه و افــزايــش تـعـداد زنـدانـيـان بـه وضـعـيـت بـحـرانـي رسيده است.

رمضان امیری با اشاره به نمودار رشد زندانیان در زندان‌های استان اصفهان اظهار داشت: وضعیت تراکم در زندان مرکزی، اردوگاه، شهرضا، خمینی شهر و لنجان به مرز هشدار رسیده است. ‌

وی با اشاره به درصد وضعیت آمار موجود و تراکم ایجاد شده در زندان مرکزی اصفهان نسبت به سال‌های گذشته گفت: متأسفانه علیرغم تمام تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته در بحثعمرانی و ایجاد فضای اسکان به دلیل افزایش ورودی و اسکان زندانی در زندان‌های استان، مشکلات هموار گردیده واگر در رفع این مشکل با تلاش یکدیگر قدم برداشته نشود با معضلی بزرگ‌تر مواجه خواهیم شد. ‌

مدیر کل زندان‌های استان اصفهان در ادامه از سرانه در نظر گرفته شده در اصفهان در مقایسه با دیگر استان‌های کشورنیز اظهار داشت: استان اصفهان در سرانه نگهداری و بهداشت و درمان در پایین‌ترین رده نموداریاستان‌های کشور قرار گرفته و علیرغم تلاش و کوشش مدیران اجرایی استان و سازمان هنوز در مضیقه هستیم. ‌

وی به تلاش و حمایت‌های سیستم‌های قضایی در رفع مشکل بحران تراکم نیز اشاره کرد و افزود: در رفع این بحران بزرگ در خصوص کاهش تراکم و جمعیت کیفری رایزینی‌هایی با دادستان‌ها و قضات محاکم قضایی در خصوص قبول وثیقه، عفو، تخفیف مجازات، قبولی اعسار، مرخصی‌های ضابطه‌مند و هر آنچه که به سیستم قضایی مربوط می‌شود انجام گردیده اما با این همه هنوز جوابگوی رفع این بحران نبوده است. ‌

امیری به نقش خیرین و مراکز ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان نیز اشاره‌ کرد و افزود: یکی دیگر از روش‌هایی که در بحثکاهش جمعیت کیفری به جد دنبال نموده‌ایم، استفاده از اعتبارات ومنابع ریالی ستاد دیه و انجمن حمایت از آزادی زندانیان بوده که خوشبختانه در این مقوله نیز ستاد دیه کشور و استان و همچنین انجمن حمایت از زندانیان هیچ کوتاهی نکرده و با تشکیل پرونده‌های بدهی افراد با جرایم غیر عمد زمینه آزادی آنان فراهم شده است. ‌

وي افــــزود: در ســــالهــــاي گــــذشــتــــه اطــــلاعرســـانـــي مــنــــاســبــــي در ايـــن زمـيـنـــه صـــورت نـگـــرفـتـــه ولـــي درحـــال حـــاضـــر مـسـئــولان اسـتــان بــايــد هـمـكــاريهــاي لازم را بــراي خــروج از ايــن چــالـش اجـتـمـاعـي داشـتـه باشند.