به گزارش ايسنا، فقر آهن يکي از شايع ترين کمبودهاي تغذيهاي در سراسر جهان است که موجب تضعيف قدرت ذهني در دانش آموزان ميشود. بررسي هاي جديد نشان مي دهدهم کمبود و هم افزايش زياد از حد آهن تاثير منفي روي کارآيي مغز دارد و از اين رو تعادل ميزان آن در بدن براي حفظ سلامت مغز ضروري است. آهن در مواد خوراکي از قبيل کاهو، ليمو شيرين و تخم مرغ يافت مي شود .