به گزارش افکارنیوز،

متن نامه به شرح زیر است:

«با توجه به آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا به موضوع ماده 13 بند الف ماده 3 و به‌منظور اجرای بند پ ماده 7 احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه کشور از آنجاکه انجام این امر از تکالیف قانونی بوده این سازمان ملزم به پیگیری و اجرای آن است.

آن دسته از شرکت‌هایی که تاکنون اقدام به درج شناسه کالا طبق ضوابط سازمان روی محصولات خود نکرده‌اند تذکر داده می‌شود که در اسرع وقت نسبت به انجام تکلیف قانونی طبق مقررات اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام کنند بدیهی است عدم انجام به‌موقع این امر موجب برخورد قانونی این سازمان با شرکت‌های متخلف خواهد شد.»