وبلاگ ' نمک نیوز' نوشت :
متن زیر حاصل مکالمات محرمانه‌ایست که به دنبال مسلمان شدن فرزند الیور استون، کارگردان هالیوودی و حضور وی در ایران، همین چند ساعت قبل در یک جایی بین نماینده هالیوود و یکی از هموطنان عزیز انجام شد.

فیلم جدید آوردیم، استونِتون رو بردیم

فیلم جدید ارزونیتون، استون نمی‌دیم بهتون

فیلم جدید، روح پلید آوردیم، استونِتون رو بردیم

فیلم جدید، روح پلید ارزونیتون، استون نمی‌دیم بهتون

فیلم جدید، روح پلید، بازیگر ندید بَدید آوردیم، استونِتون رو بردیم

فیلم جدید، روح پلید، بازیگر ندید بَدید، ارزونیتون، استون نمی‌دیم بهتون

فیلم جدید، روح پلید، بازیگر ندید بدید، نسل جدید آوردیم، استونتون رو بردیم

فیلم جدید، روح پلید، بازیگر ندید بدید، نسل جدید ارزونیتون، استون نمی‌دیم بهتون

- ای بابا چرا استون نمی‌دین بهمون؟

- برای اینکه قبلاً گل‌شیفته اومد پیشتون!

- خوب چه ربطی داره؟! تازه ما گفتیم که بازیگر ندید بدید آوردیم… منظورمان همان گلشیفته بود دیگر!

- ما هم که گفتیم نه، منظورمان همان نه بود دیگر!

- آخه چرا؟

- چرا نداره! یه نفر که می‌تونست مفید باشه و محبوب بمونه، شما بردین خرابش کردین؛ حالا که یک نفر خودش داوطلبانه داره حال هالیوود شما را می‌گیره، مرض نداریم که بدهیم ببرید بگذاریدش کنار دست گلشیفته!!!! تشریف ببرید لطفاً که توقف بیجا مانع کسب است!!! برو خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه!!!

***
طبق اخبار واصله، خطر برگزاری این دست مراسم خواستگاری، کماکان وجودداشته و لذا بقیه آدمهایی که سرشان به تنشان میارزد، بهتر است حواسشان به کار خودشان باشد و دست مبارک خود را روی کلاه مبارک خود بگذارند تا باد آن را نبرد سمت پاریس و هالیوود و هزار ناکجاآباد دیگر!