نوشته جالب نصب شده عقب یک خودروی در جاده های لرستان: "موقع زلزله آذربایجان شرقی لرها کمک کردند، حالا نوبت ما ترک هاست".