واقعا چرا …؟!

دیوار یکی از مهد کودک در اروپا که بر روی آن یکی از شعرهای حافظ درج شده است

دیوار یکی از مهد کودک ها در تهران