به گزارش افکارنیوز،

وحید حاجی زاده کارشناس اختلافات کارگری و کارفرمایی ، اظهار کرد: کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول بعنوان اضافه کار تلقی می شود.

اخبار اجتماعی- او با بیان اینکه برای هر ساعت آن  فوق العاده  ای معادل ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود، گفت: بدیهی است چنانچه براساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روزهای تعطیل رسمی بیش از میزان اخیر الذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم الرعایه است.