کشورهای عضو گروه بیست (G20) ضمیمه ای برای طرح تعلیق بدهی کشورهای کم درآمد تصویب کردند.

در بیانیه‌ای که پس از جلسه فوق العاده وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 منتشر شد، آمده است: با توجه به مقیاس بحران کووید_۱۹ و آسیب پذیری قابل توجه ناشی از بدهی و وخیم بودن چشم انداز اقتصادی در بسیاری از کشورهای کم درآمد، ما تشخیص می دهیم که کاهش بدهی فراتر از طرح تعلیق خدمات بدهی (DSSI) به صورت موردی نیاز است.

گروه 20 افزود: ما چارچوب مشترک برای حل موضوع بدهی فراتر از طرح تعلیق خدمات بدهی (ضمیمه 1) را تصویب می کنیم، که توسط باشگاه پاریس نیز تأیید شده است.

در این بیانیه آمده است: به منظور حمایت حداکثری از کشورهای واجد شرایط در طرح تعلیق خدمات بدهی، ما متعهد به اجرای آن هستیم. همه طلبکاران دو جانبه رسمی باید این طرح را به طور کامل و شفاف اجرا کنند.

کشورهای G20 همچنین موافقت کردند در صورتی که وضعیت مالی و اقتصادی کشورها ایجاب کند، تمدید اجرای این مکانیسم را تا شش ماه آینده یعنی بهار 2021 در نظر بگیرند.