بانک مرکزی نماگر‌های اقتصادی مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ را برای استفاده عموم منتشر کرد.

شاخص های عمده اقتصادی در این نشریه در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است.

چزئیات نماگر‌های اقتصادی سه ماهه اول سال ۹۹ اعلام شد

 

بخش واقعی شامل حساب های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهی‌های خارجی، سررسید بدهی‌های خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.