صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ممنوع است.

آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در ماده ۲۱ مکرر قانون چک صراحتا قید شده صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذرماه ممنوع است و چک باید در وجه ذینفع مشخصی صادر و در سامانه صیاد هم حتما باید نام دریافت کننده چک قید شود.