در بورس  امروز حقیقی‌ها حدود ۳۰۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۱۳هزار و ۶۸۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۹۰درصد یعنی ۱۲هزار و  ۲۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان دو درصد از کل معاملات شد.​

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم»، «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» و «سیمان، آهک و گچ» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «هتل و رستوران» و «محصولات شیمیایی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد «شستا»، «وهور» و «بمپنا» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به «سمگا»، «وتجارت» و «ذوب» معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معادل ۴۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با برتری ۶۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۷۱نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۹۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۶۰میلیارد تومان بود.