مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  چهارشنبه ۲۴ دی ماه به بیان مسائلی همچون سرما پایتخت را خاموش کرد، تغییر فرمول قیمت گذاری خودروهای گران به نفع تولید، تعامل با همسایگان زمینه ساز رشد اقتصادی، می پردازد.

همچنین خروج از بورس رکورد زد، جزئیات فعالیت صنوف اعلام شد، کاهش مصرف گوشت در همه دهک ها، معیشت مردم اصلی ترین دغدغه، تورم همچنان درآمد را می بلعد ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۴دی ماه به شرح زیر است:

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای گران به نفع تولید/ تورم همچنان درآمد را می‌بلعد/ خروج از بورس رکورد زد