برای رهن واحد ۸۸ متری در عبدل آباد به سرمایه ۱۵۰ میلیون تومانی نیاز است.