مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  شنبه ۴ بهمن ماه به بیان مسائلی همچون خودروی داخلی تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است، وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده، دست‌های پنهان در بازار ارز ، می پردازد.

همچنین بلیت هواپیما ارزان نمی شود، احتمال شوک بزرگ ارزی، سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر ، بازگشت به مسیر پول‌پاشی، تغییر رویکرد در توزیع درآمد، قاچاق و گمرک، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۴ بهمن ماه به شرح زیر است:

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر

وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی تا یک ماه آینده/دست‌های پنهان در بازار ارز/ سرنوشت مبهم واحدهای مسکن مهر