نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۵ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.

 ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۳۰ ارز با روند صعودی، ۵ ارز با روند نزولی و ۱۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

رشد قیمت ۳۰ ارز در بازار بین بانکیرشد قیمت ۳۰ ارز در بازار بین بانکی