مهمترین تیترهای  روزنامه‌های اقتصادی  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه به بیان مسائلی همچون تکرار تجربه موسسات اعتباری، سیر صعودی نرخ بیکاری ، خودرو بر مدار گرانی، فولادی گم نشده که پیدا شود!، دولت فعلا نان را گران نمی کند، بازتاب فرمان حمایت از تولید، راستی آزمایی فرضیه دلواپسان بورس ، نجات بورس از راه فرعی؟، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است: 

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟

خودرو بر مدار گرانی/ دولت فعلا نان را گران نمی کند/ نجات بورس از راه فرعی؟