با توجه به داده های سایت بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی از ۱۴۰۰/۲/۹که به اندازه ۱۹.۵۷% بود در ۱۴۰۰/۴/۱۰ به اندازه ۱۸.۱۲% رسید.