مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۶ تیر ماه به بیان مسائلی همچون ماموریت ویژه برای حل معضل برق ، ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند، رونق واردات در مناطق آزاد!، ایران؛ قطب انرژی برق ندارد، مانیفست حکمرانی پولی، کوبیدن بر طبل خالی ارزانی ، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی

ماموریت ویژه برای حل معضل برق/ ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجرند/ کوبیدن بر طبل خالی ارزانی