مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه پنجم مرداد به بیان مسائلی همچون قول خاندوزی برای مهار تورم ، اضافه برداشت بانک ها خط قرمز دولت است، دیوار کوتاه نرخ بهره، ریسک های اقتصاد تا پایان ۲۰۲۲،  می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است: 

 

دیوار کوتاه نرخ بهره/ ریسک های اقتصاد تا پایان ۲۰۲۲دیوار کوتاه نرخ بهره/ ریسک های اقتصاد تا پایان ۲۰۲۲دیوار کوتاه نرخ بهره/ ریسک های اقتصاد تا پایان ۲۰۲۲دیوار کوتاه نرخ بهره/ ریسک های اقتصاد تا پایان ۲۰۲۲دیوار کوتاه نرخ بهره/ ریسک های اقتصاد تا پایان ۲۰۲۲دیوار کوتاه نرخ بهره/ ریسک های اقتصاد تا پایان ۲۰۲۲دیوار کوتاه نرخ بهره/ ریسک های اقتصاد تا پایان ۲۰۲۲دیوار کوتاه نرخ بهره/ ریسک های اقتصاد تا پایان ۲۰۲۲