بازارسازی برای صنعت نفت/ فصل سرد بازار لوازم خانگی

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه  اول آذر به بیان مسائلی همچون میزان ذخایر ارزی و کالای اساسی بی سابقه است، بازارسازی برای صنعت نفت، مصیبت خام فروشی نفت در اقتصاد، بی رمقی مستاجران، فصل سرد بازار لوازم خانگی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

بازارسازی برای صنعت نفت/ فصل سرد بازار لوازم خانگیبازارسازی برای صنعت نفت/ فصل سرد بازار لوازم خانگیبازارسازی برای صنعت نفت/ فصل سرد بازار لوازم خانگیبازارسازی برای صنعت نفت/ فصل سرد بازار لوازم خانگیبازارسازی برای صنعت نفت/ فصل سرد بازار لوازم خانگیبازارسازی برای صنعت نفت/ فصل سرد بازار لوازم خانگیبازارسازی برای صنعت نفت/ فصل سرد بازار لوازم خانگی