تولید قارچ به ۲۱۰ هزارتن می رسد

مهدی رجبی از ثبات قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو قارچ سرمزرعه ۴۵ تا ۵۳ هزارتومان و مصرف کننده ۵۵ تا ۶۵ هزارتومان است.

به گفته او، روزانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتن قارچ فله در کشور تولید می شود که از این میزان ۳۴ تا ۴۵ تن مربوط به تولید تهران است‌.

رجبی ادامه داد: با توجه به آنکه تمامی واحدهای تولیدی با ۱۰۰ درصد ظرفیت مشغول تولید هستند، پیش بینی می شود که تا پایان سال تولید به ۲۱۰ هزارتن برسد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ با بیان اینکه صادرات قارچ در حال انجام است، گفت: البته صادرات قارچ بصورت مستمر نیست و اکنون به طور متوسط روزانه ۳۰ تا ۵۰ تن قارچ به کشورهای عراق و امارات صادر می شود.

تولید قارچ به ۲۱۰ هزارتن می رسد