قیمت کارخانه

قیمت بازار(تومان)

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

۸.۷۳۸. ۰۰۰

۸.۷۵۰. ۰۰۰

وانت باردو

ایران خودرو

۹.۴۱۰. ۰۰۰

۹.۵۰۰. ۰۰۰

(cop)وانت باردو. سپر جدید

۹.۹۶۰. ۰۰۰

۱۰.۰۰۰. ۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۰.۷۵۰. ۰۰۰

۱۰.۸۰۰. ۰۰۰

(cop)وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز

- - -

۱۴.۲۵۰. ۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز

۱۷.۴۸۰. ۰۰۰

۱۸.۴۰۰. ۰۰۰

SEسمند

۲۱.۹۴۰. ۰۰۰

۲۲.۳۰۰. ۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۱۹.۴۵۸. ۰۰۰

۱۹.۹۰۰. ۰۰۰

سمند ال ایکس با ایربگ راننده

۲۰.۷۵۰. ۰۰۰

- - -

سورن کلاس ۶

۲۵.۶۳۰. ۰۰۰

۲۵.۴۵۰. ۰۰۰

ELXسورن

- - -

- - -

EF۷سمند

۲۱.۸۹۰. ۰۰۰

۲۲.۴۰۰. ۰۰۰

EF۷سمند مالتی پلکس

۲۲.۹۰۰. ۰۰۰

۲۳.۳۰۰. ۰۰۰

EF۷سمند پایه گازسوز

توقف فروش

۲۴.۵۰۰. ۰۰۰

سمند سریر

۱۸.۳۱۱. ۰۰۰

۱۸.۸۰۰. ۰۰۰

GLX ۴۰۵

۱۹.۵۴۸. ۰۰۰

۱۹.۸۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ GLX /دوگانه سوز

- - -

۱۹.۹۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ SLX /تک سوز

۱۸.۶۶۹. ۰۰۰

۲۰.۱۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU۵

- - -

۲۵.۰۵۰. ۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۲۴.۰۹۲. ۰۰۰

۲۶.۹۰۰. ۰۰۰

پژو پارس سال دوگانه سوز

۲۲.۹۷۰. ۰۰۰

۲۴.۴۰۰. ۰۰۰

پژو پارس سال

- - -

۲۸.۰۰۰. ۰۰۰

LX TU۵پارس

۲۷.۵۴۰. ۰۰۰

۳۴.۵۰۰. ۰۰۰

پارس ای ال ایکس

۲۶.۴۴۴. ۰۰۰

۳۲.۸۰۰.۰۰۰

TU۵پژو پارس سال / اتوماتیک

۱۹.۴۲۴. ۰۰۰

۲۴.۸۰۰.۰۰۰

۲۰۶.تیپ ۲

توقف فروش

۲۶.۰۰۰. ۰۰۰

۲۰۶.تیپ ۳

۲۱.۸۵۸. ۰۰۰

۲۹.۰۰۰. ۰۰۰

۲۰۶.تیپ ۵

۲۴.۹۷۰. ۰۰۰

۳۶.۵۰۰. ۰۰۰

۲۰۶.تیپ ۶

۱۹.۸۷۵. ۰۰۰

۲۴.۵۰۰. ۰۰۰

صندوق دار. ۲۰۶/ V۲۰

۲۲.۶۹۰. ۰۰۰

۲۷.۷۰۰.۰۰۰

۲۰۶.صندوق دار/ V۸

توقف فروش

۲۶.۰۰۰. ۰۰۰

۲۰۶.صندوق دار/ V۱

۲۲.۸۱۸. ۰۰۰

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

۲۰۶صندوق دار. گازسوز/ V۲

۲۶.۹۷۰. ۰۰۰

۳۷.۳۰۰. ۰۰۰

۲۰۶صندوق دار. اتوماتیک/ V۹

توقف فروش

- - -

V۴.۲۰۶ /پایه گاز سوز

۷۰.۰۰۰. ۰۰۰

۸۲.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

توقف فروش

۷۹.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۷۵.۰۰۰. ۰۰۰

۸۷.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۶۹.۱۵۰. ۰۰۰

۸۱.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۲۷.۳۲۰. ۰۰۰

۴۲.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۲۴.۱۶۰. ۰۰۰

۳۴.۲۰۰. ۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

- - -

۲۵.۶۵۰. ۰۰۰

(TU۵) ۱.۶رانا

- - -

۲۷.۶۰۰. ۰۰۰

(EF۷) ۱.۷رانا

- - -

۳۴.۰۰۰. ۰۰۰

فوتون وانت دیزلی

۱۹.۳۰۰. ۰۰۰

۲۰.۵۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰E۱

- - -

- - -

تندر ۹۰E۱ /دوگانه سوز

۲۱.۵۰۰. ۰۰۰

۲۳.۶۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰E۲

- - -

- - -

تندر ۹۰E۲ /دوگانه سوز

توقف فروش

۸۳.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

۹۲.۹۰۰. ۰۰۰

۹۷.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

- - -

۱۱۰.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۹۵.۹۰۰. ۰۰۰

۱۰۳.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲.۶۵۰. ۰۰۰

- - -

۱۳۲ EX.پراید

سایپا

۱۲.۲۵۰. ۰۰۰

- - -

۱۳۲ LE.پراید

۱۲.۰۶۰. ۰۰۰

- - -

۱۳۲ SX.پراید

۱۲.۳۰۰. ۰۰۰

- - -

۱۳۲ SX.پراید ایربگ دار

۱۳.۱۳۰. ۰۰۰

- - -

۱۳۲ SL.پراید گازسوز

۱۱.۶۶۰. ۰۰۰

۱۲.۷۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ SL.پراید

۱۱.۹۲۰. ۰۰۰

- - -

۱۴۱ EX.پراید

۱۱.۵۲۰. ۰۰۰

- - -

۱۴۱ LE.پراید

۱۱.۳۳۰. ۰۰۰

- - -

۱۴۱ SX.پراید

۱۰.۹۳۰. ۰۰۰

- - -

۱۴۱ SL.پراید

۱۲.۷۷۰. ۰۰۰

۱۴.۳۵۰. ۰۰۰

۱۱۱ EX.پراید

۱۲.۳۷۰. ۰۰۰

- - -

۱۱۱ LE.پراید

۱۲.۱۸۰. ۰۰۰

۱۳.۶۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ SX.پراید

۱۱.۷۸۰. ۰۰۰

۱۳.۲۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ SL.پراید

۱۲.۱۵۰. ۰۰۰

- - -

۱۳۱ SL.پراید ایربگ دار

۱۳.۰۱۰. ۰۰۰

۱۴.۲۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ SL.پراید گازسوز

۱۴.۷۰۰. ۰۰۰

۱۴.۸۰۰. ۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی - پایه گازسوز

۱۱.۵۴۰. ۰۰۰

۱۱.۷۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ SL.پراید

۱۱.۹۴۰. ۰۰۰

۱۳.۳۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ SX.پراید

۱۲.۱۳۰. ۰۰۰

۱۲.۸۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ LE.پراید

۱۲.۵۳۰. ۰۰۰

۱۳.۱۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ EX.پراید

۱۴.۳۲۰. ۰۰۰

۱۵.۱۰۰. ۰۰۰

SLتیبا

- - -

۱۵.۰۰۰. ۰۰۰

EXتیبا

۱۴.۵۵۰. ۰۰۰

۱۴.۹۰۰. ۰۰۰

LXتیبا

۱۵.۴۳۰. ۰۰۰

۱۵.۵۰۰. ۰۰۰

SXتیبا فول

۱۷.۷۵۰. ۰۰۰

۲۴.۸۰۰.۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

توقف فروش

۲۹.۰۰۰. ۰۰۰

ریو اتوماتیک

۱۴.۳۰۰. ۰۰۰

۱۶.۵۰۰. ۰۰۰

وانت نیسان. ای بی اس. تاخوگراف

۱۵.۸۰۰. ۰۰۰

۱۷.۱۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز / تاخوگراف

۱۸.۳۰۰. ۰۰۰

۱۹.۷۰۰. ۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس. کولر

توقف فروش

۴۸.۰۰۰. ۰۰۰

سیتروئن زانتیا. مشابه صفر. ۸۹

- - -

- - -

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۵۰.۳۴۰. ۰۰۰

۵۸.۰۰۰. ۰۰۰

پیکاپ دوکابین. اتاق جدید

- - -

۹۷. ۰۰۰.۰۰۰

جدیدC۵

۱۴۷.۰۰۰. ۰۰۰

۱۶۶. ۰۰۰.۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

پارس خودرو

۱۰۹.۰۰۰. ۰۰۰

۱۱۴.۰۰۰. ۰۰۰

HIGHنیسان تینا / فول

۱۰۳.۰۰۰. ۰۰۰

۱۰۸.۰۰۰. ۰۰۰

MID /نیسان تینا

۹۱.۰۰۰. ۰۰۰

۱۱۰.۰۰۰. ۰۰۰

HIGHنیسان قشقایی

- - -

۱۰۰.۰۰۰. ۰۰۰

MIDنیسان قشقایی

- - -

۴۵.۰۰۰. ۰۰۰

سرانزا

- - -

۷۸.۰۰۰. ۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک. بهترین رنگ

۸۵.۰۵۰. ۰۰۰

۸۶.۰۰۰. ۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی

۶۴.۵۰۰. ۰۰۰

۷۲.۰۰۰. ۰۰۰

ماکسیما معمولی. بهترین رنگ

۴۴.۶۶۰. ۰۰۰

۵۵.۲۰۰. ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

- - -

۵۹.۵۰۰. ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

۴۰.۳۹۰. ۰۰۰

۵۳.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۳۸.۶۱۰. ۰۰۰

۵۱.۱۵۰. ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

۳۵.۴۶۰. ۰۰۰

۴۹.۳۰۰. ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۲۳.۰۴۰. ۰۰۰

۲۸.۸۴۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. لوکس دوگانه سوزE۲

۲۱.۵۰۰. ۰۰۰

۲۴.۰۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. لوکس بنزینیE۲

- - -

۲۵.۵۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. اتاق جدید. اسپورتE۲

- - -

- - -

تندر ۹۰. دوگانه سوزE۱

۱۹.۳۰۰. ۰۰۰

۲۰.۷۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. با تجهیزات رفاهیE۱

- - -

۵۶.۰۰۰. ۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

کرمان خودرو

- - -

۵۲.۰۰۰. ۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

- - -

۴۱.۰۰۰. ۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

- - -

۳۶.۰۰۰. ۰۰۰

هیوندای ورنا معمولی

۱۸.۱۷۰. ۰۰۰

۲۱.۰۰۰. ۰۰۰

لیفان ۵۲۰

۲۴.۱۶۵. ۰۰۰

۳۲.۰۰۰. ۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۳۷.۲۰۰. ۰۰۰

۳۷.۳۵۰. ۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۲۷.۶۰۰. ۰۰۰

۲۸.۱۰۰.۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۲۸.۸۰۰. ۰۰۰

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

به زودی

به زودی

X۶۰

- - -

۱۴.۰۰۰. ۰۰۰

لوبو

- - -

۸۰.۱۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

گروه بهمن

- - -

۸۲.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

- - -

۸۶.۹۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

- - -

۸۵.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

- - -

۸۸.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۹۵.۶۶۰. ۰۰۰

۹۵.۹۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۴/آپشن جدید

توقف فروش

۵۷.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر. ۸۹

۳۶.۰۰۰. ۰۰۰

۵۷. ۰۰۰.۰۰۰

مزدا ۲ فول

۱۵.۹۷۶. ۰۰۰

- - -

وانت مزدا تک کابین

۱۷.۵۱۶. ۰۰۰

- - -

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۱۸.۰۲۱. ۰۰۰

- - -

وانت مزدا ۲ کابین

۱۹.۴۳۰. ۰۰۰

۲۵.۰۰۰. ۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۵.۰۰۰. ۰۰۰

به زودی

اتوماتیک/ B۵۰

۳۰.۵۰۰. ۰۰۰

- - -

FAWون دوگانه سوز

۳۶.۷۵۰. ۰۰۰

۵۲.۰۰۰. ۰۰۰

ایسوزو ۵.۲ تن

۴۶.۷۵۰. ۰۰۰

- - -

ایسوزو ۶ تن

- - -

۷۵.۰۰۰. ۰۰۰

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

۱۳۵.۴۵۰. ۰۰۰

- - -

BMCکشنده جفت محور

۱۳۵.۲۲۵. ۰۰۰

- - -

BMCشاسی کمپرسی و میکسر

۱۲۱.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

FAW ۴۲۰کشنده دو محور

- - -

۳۳.۵۰۰. ۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

- - -

۴۵.۰۰۰. ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل

- - -

۴۹.۲۰۰. ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل

۱۲.۳۹۰. ۰۰۰

۱۳.۸۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ /سه سیلندر

مدیران خودرو

۱۳.۶۸۵. ۰۰۰

۱۵.۳۵۰.۰۰۰

MVM ۱۱۰ /چهار سیلندر

۱۵.۰۰۰. ۰۰۰

۱۶.۴۰۰.۰۰۰

MVM ۱۱۰ /چهارسیلندر اتوماتیک

- - -

۳۳.۰۰۰. ۰۰۰

آپشن دار/ MVM ۵۳۰

۲۸.۳۲۰. ۰۰۰

۳۰.۲۰۰. ۰۰۰

MVM ۵۳۰

توقف فروش

۳۱.۰۰۰. ۰۰۰

MVM ۳۱۵

- - -

۱۹.۰۰۰. ۰۰۰

چری ویانا

۴۱.۶۴۰. ۰۰۰

۴۳.۵۰۰. ۰۰۰

X۳۳ _تیگو

۳۳.۸۴۰. ۰۰۰

۳۹.۵۰۰. ۰۰۰

ELITE -ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

راین

۳۱.۳۲۰. ۰۰۰

۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

Luxury -ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

۳۹.۶۰۰. ۰۰۰

۴۳.۲۵۰. ۰۰۰

ELITE -ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

۳۶.۴۹۳. ۰۰۰

۴۰.۰۰۰. ۰۰۰

Luxury -ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک