به گزارش افکار، در اين مراسم كه با حضور محمدصادق طاهري، عضو هيات مديره شركت تلاشگران انديشه كاراد، ناصر عندليب، مديرعامل شركت تلاشگران انديشه كاراد و رئيس مركز علميكاربردي كاراد، بهرام جاويدينژاد، قائممقام مركز علميكاربردي كاراد و جمعي از اساتيد دانشگاه در حوزههاي بانكداري و بازار سرمايه برگزار شد، ضرورت توجه به آموزشهاي آكادميك و توسعه دانش مورد تاكيد قرار گرفت.

ناصر عندليب، مديرعامل شركت تلاشگران انديشه كاراد و رئيس مركز علميكاربردي كاراد در اين نشست عنوان كرد: در جامعه امروز توجه به آموزش بيش از هر زمان ديگري داراي اهميت است؛ چراكه برگ برنده در اختيار جوامعي است كه از نظر آموزش داراي سرانه بهتر و وضعيت مناسبتري هستند. وي افزود: مركز آموزش علميكاربردي كاراد كه چندي است فعاليت خود را آغاز كرده، قصد آن را دارد كه بتواند وظيفه خود را در قبال آموزش جوانان و علاقهمندان آموزش و يادگيري ايفا كند. عندليب گفت: هدف ما اين است كه با استفاده از تجربه و دانش اساتيدي كه افتخار حضور در اين مجموعه را به ما دادهاند، گامهاي مفيدي در مسير توسعه فعاليتهاي اين مركز آموزشي دانشگاهي برداريم.