به گزارش افکارنیوز به نقل از الیاس طاهری در گفتوگو با فارس با اشاره به جلسات اخیر مجلس و دولت اظهار داشت: برای داشتن اقتصادی مقاومتر باید تورم موجود در کشور کنترل شود و اقشار آسیبپذیر که از درآمد کمی برخوردار هستند، تحت پوشش بستههای حمایتی در قالب پوششهای غذایی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: در عین حال دولت نیز باید بر بازار کالاهای اساسی نظارت داشته باشد.

طاهری با بیان اینکه در جلسات دولت و مجلس بر لزوم افزایش قدرت خرید مردم تأکید می‌شود، ادامه داد: اگر افزایش یارانه نقدی اتفاق بیفتد، با شوک تورمی در کشور روبرو خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر لزوم حمایت از بخش تولید، گفت: کمک به تولید باعثافزایش تولید داخل می‌شود و این مسئله در نهایت باعثکاهش و یا ثبات قیمت‌ها خواهد شد که به نفع اقتصاد خانواده است.

به گفته این نماینده مجلس، اگر به تولید کمک نشود، این بخش با رکود روبرو میشود و تورم مجدداً در بازار تقویت خواهد شد.