به گزارش افکارنیوز،با مشخص شدن حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار، میزان عیدی سال آینده کارگران نیز معلوم شد. در بخش حداقل عیدی سال آینده، میزان دریافتی سال ۹۲ کارگران به نسبت سال جاری به میزان ۱۹۸ هزار و ۴۵۰ تومان بیشتر خواهد بود.

همچنین در بخش حداکثر و به عبارتی ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین شده نیز، کارگران و مشمولان قانون کار ۲۹۲ هزار و ۲۷۵ تومان به نسبت حداکثر عیدی سال جاری دریافت می کنند. این ارقام به نسبت رشد ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، افزایش خواهد یافت.

حداقل و حداکثر عیدی ۹۲

بنابراین کارگرانی که در سال جاری برابر با ۲ پایه حقوق ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی مصوب شورای عالی کار ۷۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان عیدی پایان سال دریافت کرده اند در سال آینده به میزان ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان عیدی خواهند گرفت.

همچنین گروه هایی که به میزان ۳ برابر حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی سال جاری، یعنی ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان عیدی دریافت کرده اند در سال آینده این رقم به ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان افزایش می یابد.

وضعیت عیدی سایر سطوح مزدی

درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز می توانند به همان نسبت عیدی دریافت کنند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۲ یعنی ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان بیشتر نشود.

به عبارتی، اگر فردی در سال آینده دارای پایه حقوق ۶۰۰ هزارتومانی خواهد بود نمی تواند طبق قانون ۳ برابر آن یعنی به میزان ۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان(بدون کسر مالیات) عیدی دریافت کند، اما رقم حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان با نظر کارفرما می تواند به وی تعلق گیرد. البته اغلب کارفرمایان عیدی را به میزان همان ۲ برابر پایه حقوق در نظر می گیرند که در این صورت فردی با پایه حقوق ۶۰۰ هزارتومان در سال ۹۲، با محاسبه کسورات مالیات به میزان حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان دریافت خواهد کرد.